krishna sharma
9-D
dhruv sharma
10-A
dherya goyal
5-F
shashank shekharsingh
3-E
sarthak chauhan
3-B
mohammad zuhair
1-E